Exam Stories


THE INTERESTING AND REGRETTABLE ANSWERS OF STUDENTS IN THE EXAMS

Each exam that holds in Khazar University remembered with interesting situations and regrettable answers. The attitude of the students is different to the open questions including final exam tests. Someone have learnt the exam materials and could explain and write their own thoughts shortly and clearly, someone writes sentences not belonging to the tasks just to fill empty parts on the sheet and the thinks that “teacher will be not reading all of materials anyway, will see that I have filled and will give the best prices”. Some students look to the open questions and claim their own different fantasy. We are introducing the exam answers from final exam tests that is interesting, funny, but the more regrettable and had been examined by the instructors of the department of Archeology and History. 

“Azərbaycan tarixi” fənni üzrə

1)Vandalizm- Van gölü hövzəsində indiki erməni əhalisinin yaratdığı mifologiya idi. Romada mövcud olan mifologiya sahəsində olan bir elm sahəsi idi.

2)Proletariat (fəhlə sinifi)- geniş dünyagörüşlü , fikri işıqlı, gələcəyi parlaq insanlardır.

3)Proletariat- öz məqsədlərini gizlədən və bütün dünyanı aldadan və eyni zamanda təcavüzkarlıq edən xalqa deyilir. Buna misal erməni xalqıdır.

4)Qazan xanın dini islahatında isə hamının özbaşına molla adının qarşısını almaq istədi amma dini islahatı axıra qədər yerinə yetirə bilmədi.

5)Fəhlə tətili- iş görmürlər və istirahətə çıxırlar. Məsələn, qışda çoxda işləmək olmur havaya görə.

6)Kapitalizm – hər şeyin pulla ölçüldüyü, pulu olana kişi deyildiyi bir quruluş

7)Kolxoz – kəndlilərin başında duran, onlara nəzarət edən qurum

8)Kapitalizm – bəzi iqtisadçıların və siyasətçilərin tarixi inkişafda ayırdığı ictimai-iqtisadi informasiya

9)Hitlerin əsas məqsədi Bakını işğal etmək idi. Hətta Hitler ad günündə onun üçün SSRİ-nin xəritəsi formasında tort hazırlanmışdır, məhz tortun Bakı hissəsini kəsib yemişdir.

10)1920-ci ildə Almaniyanın Azərbaycana hücumu nəticəsində Sovet hakimiyyəti qurulmuşdur.

Rus dilli tələbələrin yazıları

1)Рабочий класс- это люди, рабочие, которые работают из-за зарплаты.

2)Национализация- это означает, что все должны говорить на языке, на котором говорит власть, и живут на одной територии.

3)Кулаки, кулачество- это бой или сражение, которое происходит с помощью кулаков или человек кого- то избивает.

4)Забастовка- это когда кристиане недовальны (Примечание: подразумевается крестьне)

5)Рабочие- это которые трудятся на заводах, на фермах для народа.

6)Буржуазия- это новые поколения и люди, которые приносили этому народу новые мысли, эти люди были богатыми людьми.

7)В январе 1990 г в Баку было введено случайное положение (подразумевается чрезвычайное).

8)В 1918-20 гг было создано 5 коммун (имеется ввиду 5 кабинетов) Этит коммуны были придательской (то есть предательской), они хотели чтобы передать власть Саветскому режиму (Советскому режиму).

9)На территории Азербайджана проживают многие этнические меньшинства как лезгины, талыши, авары, Еразы и т.д.

10)В Азербайджане политические партии: Yap, Müsavat, Muxalifət.

11)Политическая эмиграция- это переезд или переселение из своей страны в другую для получения блага во имя своей страны. Пример: Расулзаде переехал в Турцию и вёл свои дела в блага Азербайджана там.

12)Откупная система- это означает что все земли недвижимость, которая была у богатых людей и отбиряется у них и передается власть или акции на нефть, никто не может купить эти акци, все передается власти. Откупная система это означает то, что все могут купить то, что они захотят.

13)9 мая- День победы. Это день победы над Фашизмом. В этот день фашизские войска отодвинулись назад. Мы одержали победу.

14)Подтверждающим документом АДР была делегация (имеется ввиду-Декларация) о независимости.

15)Азербайджан расположен вокруг Каспийского моря.

16)Азербайджан расположен в восточной части Закавказье, в Передней Азии и на Ближнем Востоке.

17)Агуэнский собор- церковный собор в 488 г сделал Стробон III (имеется в виду Вачаган III) и сделал 21 правила.

18)Азербайджанское правительсво отправило делегацию на Парижскую конференцию, чтобы получить дефекта.

19)Выдающиеся азербайджанские поэты 18 века – Физули, Низами, Сабир.

20)Коллективизация – это обьединение народов в единую нацию (советскую)

21)В 1920 г стало образовываться СССР. В его состав вошли Азербайджан, Грузия, Россия, Польша, Бельгия, Армения

22)В 1920 г образовался СССР. Туда вошли страны СНГ

23)Тоталитаризм – одно из ругательных терминов в современной политологии. Также это один из неопределенных терминов.

24)СССР образовался в 1920 г., в его состав вошли 15 республик, среди них Азербайджан, Грузия, Литва, Чехославакия, Армения, Казахстан, Туркменистан, Эстония, Узбекистан.

25)Дипортация (Депортация) – когда лица одного государства бывают высланы в другое государство из-за политических разногласий. Каприлир после ходжичиской троидии все усли депортированы в 20 веки, а так же Азербайджанцы были депорчированы из Армиани.

26)Государству Атабеков положили конец Эльдегизиды.

27)В первобытнообщинном строе люди жили стаяти.

“Sivilizasiya tarixi” fənni üzrə

1)Qədim romalılar qanunların qəbulu üçün hamamda toplaşırdılar.

2)Qədim Yunanıstanda demosa (xalq) dövlət tərəfindən ipoteka verilirdi.

3)Varna (kasta) – 5 koloniya var idi. Onlardan biri də varna idi. Bu koloniya bölgüsü Hindistanda yaranmışdı.

4)Çao- Çində pul növünə deyilir. Print edilmiş ilk pul.

5)Terra inkoqnita- “terra” termus sözündən götürülüb və hamam mənasında işlənir. Şahlar, imperatorlar orada çox vaxt həm dincəlir həm də danışırdılar.

6)Pirr qələbəsi tarixə “məğlubiyyətə bərabər qələbə” adı ilə düşüb. Müasir dövrdə məsələn, imtahana girirsən və 60 balla keçirsən imtahanı. Bu tələbə üçün “məğlubiyyətə bərabər qələbə” olur.

7)Mesenat- görkəmli yazıçı həm də xeyirxah qadın kimi tanınmışdır.

8)Qazlar Romanı xilas etdi. Romaya hücum edən Qall tayfaları qəfildən gözlənilməz hadisə ilə rastlaşırlar, onlar qazların göyə qalxıb Romaya tərəf uçduğunu gördülər. Romalılar qazların gəlişindən hadisəni başa düşdü və bunun adı “Qazlar Romanı xilas etdi” olaraq qaldı.

9)Axilles dabanı. Bu ifadə qədim bir rəvayətlə bağlıdır. Daldan atılan daş topuğa dəyər və s. Axilles dabanı çox yekə olub. Ayaq qoyduğu yerdə iz saxladığına görə adı Axilles dabanı adlanır.

Rus dilli tələbələrin yazıları

1)Ахиллесова пята – Ахилесс оставил за собой следы.

 

 

 

 

 

Film about Khazar University