@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Khazar University
AZ | EN

Jala Garibova

1991-2013

 

Articles

 

-(v)n как Показатель Множественности в Разноструктурных Языках. Восток: Прошлое и Будущее Народов (Новые Подходы в Теории и Методиках Исследований). Материалы IV Всесоюзной Конференции Востоковедов, Москва, 1991

 

“Tegin” yoxsa “Dehğan”? Azərbaycan EA Xəbərləti (Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət seriyası). Bakı, 1992, # 1-2

 

Ulu Türkcədə Kəmiyyət Göstəricisi –(v)n və -(v)n Morfemli Bəzi Titullar haqqında: Azərbaycan Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları: Bakı, 1992

 

Türk Dillərində Aqqlütinasiya, Felksiya və Fuziyanın Qarşılıqlı Əlaqəsi (Kəmiyyət Kateqoriyasının Morfoloji Göstəriciləri İşığında). “Türkologiya”, Bakı, 1994, # 2

 

Türk Dillərində Qədim Kəmiyyət Göstəriciləri vasitəsilə əmələ gələn bəzi onomastik vahidlər: Dil, Etnos, Etnonimiya: Bakı, 1994

 

Azərbaycan Dilində İki Söz Birləşməsi Haqqında: Filologiya Məsələləri – Nəzəriyyə və Metodika (I buraxılış): Bakı, 1994

 

Türkdilli Abidələrdə Kəmiyyətin Leksik-Sintaktik Üsullarla İfadəsi: Filologiya Məsələləri – Nəzəriyyə və Metodika (II buraxılış): Bakı, 1994

 

İngilis Dilinin Qrammatikasının Tədrisində Model Üsulundan İstifadə Olunması: Texniki Ali Məktəblərdə Dillərin Öyrədilməsinin Müasir Problemləri: Bakı, 1994

 

Türk Dillərində -t- Qədim Cəmlik Göstəricis haqqında: Filologiya Məsələlərinə Həsr Olunmiş Ali Məktəblərarası Elmi-Praktik Konfransın Materialları: Bakı, 1995

 

 Hərkət və Prosesin Kəmiyyətinə Dair: Filologiya Məsələləri: Nəzəriyyə və Metodika (III buraxılış): Bakı, 1995 

 

New Literary Voices: Sabir Ahmadli: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Spring) 1996, # 4.1, pp. 14-15.

 

Names: History in a Nutshell – 20th Century Personal Naming Practices in Azerbaijan: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 1996, # 4.3, pp. 54-64.

 

Molla Nasraddin - The Magazine. Laughter that Pricked the Conscience of a Nation Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 1996, # 4.3

 

Toastmaster’s Unwritten Rule Book: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 1996, # 4.3, pp. 70-73.

 

Ali Jafar: Child Artist: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Winter) 1996, # 4.4, pp.28-29. 

 

Fikrat Amirov: Folk Melodies and Symphonic Masterpieces: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Winter) 1997, # 5.4, pp. 54-57

 

Loyalty, Bravery and Passion: Personal Names from Legendary Heroes: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 1998, # 6.3, pp. 42-43.

 

Sociolinguistically Speaking – Saying “Hello” in Azerbiajan: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Winter) 1998, # 6.4, pp. 56-59.

 

Sociolinguistically Speaking –Holidays in Azerbiajan: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Spring) 1999, # 7.1, pp. 82.

 

 Sociolinguistically Speaking – Getting to Know You: Introductions in Azeri: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Summer) 1999, # 7.2, pp. 96-97. 

 

 Sociolinguistically Speaking – Birth and Death: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn)1999, # 7.3, pp. 76-79. 

 

 Sociolinguistically Speaking – Saying Goodbye: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Winter) 1999, # 7.4, pp. 82-83.  

 

Sociolinguistically Speaking – Apologizing: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Spring) 2000, # 8.1, pp. 80-81.

 

A Home for Azerbaijani Folk Music: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Summer) 2000, # 8.2, pp. 68-69.

 

Father’s Words: Proverbs about Food: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 2000, # 8.3, pp. 36-38.

 

Sociolinguistically Speaking – Just a Cup of Tea: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 2000, # 8.3, pp. 78-81

 

Sociolinguistically Speaking – International Relationships: Some Dos and Don’ts in Azeri: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Winter) 2000, # 8.4, pp. 72-75.

 

Sociolinguistically Speaking – Innovations in Spoken Azeri: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Spring) 2001, # 9.1, pp. 68-71.

 

Sociolinguistically Speaking – Concepts of Time: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Summer) 2001, # 9.2, pp.44-47.

 

Sociolinguistically Speaking – “Come to My Wedding? Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 2001, # 9.3, pp. 76-77.

 

A Way with Words: Azerbaijanis Eager to Learn Languages: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Winter) 2001, # 9.4, pp. 70-73.

 

Sociolinguistically Speaking – Silence is Golden: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Spring) 2002, # 10.1, pp. 66-69.

 

Sociolinguistically Speaking – Giving Advice: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Summer) 2002, # 10.2, pp. 64-65.

 

 Sociolinguistically Speaking – Respect for the Elderly: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Autumn) 2002, # 10.3, pp. 74-75. 

 

 Sociolinguistically Speaking – Rearing Children: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), (Spring) 2003, # 11.1, pp. 60-62   

 

   Sociolinguistically Speaking – Taboos and Euphemisms: Azerbaijan International,    

Los Angeles (CA), (Autumn) 2003, # 11.3, pp. 64-65.

 

   Socilinguistically Speaking - Expressing Quantity and Quality: Azerbaijan International, Los Angeles (CA), 2004, # 12.4 (Winter), pp. 74-77.   

 

   Dil Siyasəti və Davamlı İnkişaf. Elmi Xəbərlər. 2004/5. Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı 2004, s. 296-303   

 

   Dil Siyasəti və Dil Quruculuğunun Obyekti, Subyekti və Mərhələləri. Elmi Xəbərlər. Azərbaycan Dillər Universiteti. 2006, #5, s. 19-25.    

 

   Language Policy and Linguistic Behavior in Post-Soviet Azerbaijan. The Fourteenth Annual Central Eurasian Studies Conference. Abstracts of Papares. March 31-April 1. 2007. Indiana University. Bloomington. 2007. p.33.   

 

   Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch for Abasisich bis Zentralladinish. Herausgegeben von Andrea Brendler and Silvio Brendler. Baar-Verlag, 2007.    

 

   Dil Siyasəti ilə bağlı Tədqiqatlarda Prioritet Meyllər. Elmi Xəbərlər. Azərbaycan Dillər Universiteti. 2007, #7, s. 13-21   

 

   Magistratura pilləsi üçün “Sosial Dilçilik” fənni üzrə proqram. Bakı 2007.   

 

   Teaching Foriegn Languages in Post-Soviet Azerbaijan: Goals and Challenges: Proceedings of 2007 Asian Pacific Summit Forum on Foriegn Language Education. Hankuk University of Foreign Studies, October 18-19, 2007. Seoul.  2007   

 

   Təhsilin İnteqrasiyasının Yeni Meyllərindən Faydalanma İmkanları. Azərbayycan qəzeti. 1 fevral, 2008, #23. s. 7.    

 

   J. Qəribova, M. Əsgərova. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili siyasətinin qanunvericilik əsasları. Elmi xəbərlər. Azərbaycan Dillər Universiteti. 2008, #2, s. 27-39    

 

   J. Qəribova, M. Əsgərova. Zakonodatelnaya Podderzhka Yazikov Menshinstv v Azerbaydjabskoy Respublike. Dirçəliş XXI Əsr. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxlaq Münasibətlər İnstitutu. Bakı, İyun-İyul, #124-125 2008. s. 252-264   

 

   J. Garibova. Academic Quality Assurance in Azerbaijan’s Higher Education: Implementation Challenges. Azərbaycan Məktəbi. # 4, 2008, s. 19-29   

 

   J. Garibova. Language Policy and Political Discourse in Post-Soviet Countries: Verbal Communication Techniques. Technical University of Georgia. Georgian Academy of Educational Sciences. Tbilisi. 2008. s. 338-342.   

 

   J. Garibova. From Identity to Integrity:  the Role of Language in Nation-Building. Приложение к журналу «Вестник» Академии Образовательных Наук Грузии. №13, Тбилиси, 2008. s. 35-41   

 

   Jala Garibova, Kenneth Zuercher. Ön söz. An Overview of Sociolinguistic Issues in Azerbaijan. International Journal of the Sociology of Language. Issue 198. July 2009. Mouton De Gruyter. Berlin. (p. 1-6)   

 

   Jala Garibova. Language Policy in Post-Soviet Azerbaijan: Political Aspects. International Journal of the Sociology of Language. Issue 198. July 2009. Mouton De Gruyter. Berlin. (p. 7-32)   

 

   Jala Garibova. The development of language and ethnicity in Azerbaijan: a Book Review (Müasir Azәrbaycanda Etno-Dil Proseslәri [Ethno-language processes in contemporary Azerbaijan], by Afaq Rüstәmova). International Journal of the Sociology of Language. Issue 198. July 2009. Mouton De Gruyter. Berlin. (p. 129-134)   

 

   Jala Garibova and Matanat Asgarova. Langauge Policy and Legislation in Post-Soviet Azerbaijan. Langauge Ppolicy and Langauge Planning. 33:3. 2009. John Benjamins Publishing Company. (p. 191-217)   

 

   Jalə Qəribova. Dil Siyasətində Dil Müxtəlifliyinin Qorunması Prinsipi. Mədəniyyətlərarası Dialoq: Linqvistik, Pedaqoji və Ədəbi Aspektlər. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları (25-27 noyabr 2010-cu il). Bakı, Azərbaycan Dillər Universiteti 2010 (s. 30-31)   

 

   Jale Garibova. Türk Dilleri Birleşiminin Oluşumu ve Yeniden Doğuşu: İki Çağın Altın Rüyası. Hacettepe Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dil Kurumu. Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. 26-29 Mayıs 2010. Bildiriler Kitabı. 1. Cilt. Ankara 2011. (ss. 373-384).    

 

   Jala Garibova. Transition Societies and Comprehension of New Concepts: Challenges for Terminology Corpus Building. Scolia 25. 2011. Universite de Strasbourg. (pp. 207-221).    

 

   Jala Garibova.: Cultural Autonomy: the Perceived vs. Realistic Scope: International Journal of the Sociology of Language. Spcial Issue (Cultural Autonomy and Fishmanian Sociolinguistics). Issue 213. 2012. Mouton De Gruyter. Berlin. (p. 105-111)   

 

   Jalə Qəribova. Corc K. Zipfin “Ən Az Səy” Prinsipi və Dildə Tənəzzül Tendensiyaları: Ali Təhsil və Cəmiyyət. #1. 2012. ss. 80-85   

 

   Dil Politikası ilə İlgili İncelemelerde Önceliklik Eğilimler. Tehlikedeki Diller Dergisi. Cilt 2, Sayı 2 (2013). http://dergi.tehlikedekidiller.com/index.php/TDD/article/view/98   

 

Book Chapters:

 

   William Fierman and Jala Garibova. Central Asia and Azerbaijan. Handbook of Language and Ethnic Identity. Oxford University Press. 2010. (p. 423 – 451)   

 

   Jala Garibova. A Pan-Turkic Dream: Language Unification of Turks. In Joshua A. Fishman and Ofelia García, eds. Handbook of Language and Ethnic Identity. Oxford: Oxford University Press. 2011. (pp. 268-281)    

 

 

Books:

 

   Jalə Qəribova, Səbinə Əliyeva. Azərbaycan Dili. Başlanğıc Səviyyə. (Əcnəbilər üçün dərslik) 2012. (Azerbaijani Language for Foreigners (Elementary Level)   

 

   Jale Garibova. Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar, Dil Sorunu, Yeniden Biçimlenen Kimlikler (IV cilt. 302 səhifə) (Turkic Peoples in the Post-Soviet Period: The Language Issue and Newly Formed Identities) : Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. Ankara. Atatrük Kültür Mərkəzi. 2012