@KhazarUni facebook.com/KhazarUniversity Google+ RSS Xəzər Universitəsi
AZ | EN

Əyani tələbələr bütün dərslərdə iştirak etməlidirlər və yalnız üzürlü səbəb olduqda (xəstəlik, dekanın yazılı icazəsi və s.) dərsdən qala bilərlər.

Hər hansı bir fənn üzrə dərslərin 20%-dən çoxunda iştirak etməyən tələ­bə həmin fənn üzrə im­ta­ha­na buraxılmır.

İcazəsiz dər­sə gəlməmək dərslərdən kənar edil­­məyə gətirib çıxara bi­lər.

Tələbənin hərəkətləri dərs pro­­sesinə mane olursa tə­ləbə dərsdən kənar edilə bilər.

Aka­de­mik nəticələri yük­sək olan və hər hansı bir yerdə işləyən tə­ləbə (əgər iş qrafiki dərsə davamiyyətə mane olursa) sər­bəst da­va­miy­yət almaq üçün dekanlığın razılığı ilə rektorluğa mü­­raciət edə bilər.

Tələbəyə sərbəst davamiyyət ve­ril­di­yi halda dekanlıq tərəfindən həmin tələbəyə fərdi cəd­vəl tutu­lur.